:::: MENU ::::

VBS LoginScript mapování disků a tiskáren pomocí AD skupin

Pokud potřebujete u uživatelů během přihlašování mapovat sdílené disky nebo tiskárny dle AD skupin, do kterých jsou uživatelé přiřazeni a zobrazovat samotný stav mapování, je možné použít wbs script pro samotné přihlášení a html stránku pro zobrazování stavu. Ukázková tvorba přihlašovacího vbs scriptu: Ukázka spočívá v mapování centrální tiskárny a disků X: Y: pro všechny uživatele Domain Users a disku T: s jiným umístěním pro uživatele G_CZ_Production a G_CZ_Sales.

VBS LoginScript mapování disků a tiskáren pomocí AD skupin s grafickým rozhraním

alt

(obsah souboru login.vbs)

 On Error Resume Next Dim WshNetwork, asdPath, User Dim strMappedDrives, strStatus Dim IE Const ADS_READONLY_SERVER = 4  ' Zobrazeni IE status window Call CreateIE() strStatus = "Logon Script v1.0 " & Date() ie.document.all.wstatus.InnerText = strMsg3 ' Ziskani Username Set WSHNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network") strUser = "" While strUser = ""   strUser = WSHNetwork.UserName Wend ie.document.all.Msg1.InnerText = strUser  ' ----------------------------------------------------------- ' --- Zrušení kontroly signatury u exe files ---------------- ' ----------------------------------------------------------- Set Shell = CreateObject("Wscript.Shell") Shell.RegWrite "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Download\CheckExeSignatures","no","REG_SZ" Shell.RegWrite "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Download\RunInvalidSignatures","1","REG_DWORD" ' ----------------------------------------------------------- ' --- Mapování tiskárny \\server\Phaser8560 ' ----------------------------------------------------------- Set Wshnetwork = CreateObject("WScript.Network") WshNetwork.addwindowsPrinterConnection "\\server\Phaser8560" WshNetwork.SetDefaultprinter "\\server\Phaser8560" strpl = "Xerox Phaser 8560" ie.document.all.Msg2.InnerText = strpl ' ----------------------------------------------------------- ' --- Odmapování síťových disků X: Y: T ' ----------------------------------------------------------- Set Apl = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Apl.Run "net use x: /delete", 7 Apl.Run "net use y: /delete", 7 Apl.Run "net use t: /delete", 7 strpl = "done..." ie.document.all.Msg3.InnerText = strpl ' ----------------------------------------------------------- call main() strStatus = strStatus & vbCRLF & "Network Logon Complete..." ie.document.all.wstatus.InnerText = strStatus  ' Zavreni IE Status window If not ie.document.all.holdit.checked Then Wscript.Sleep 600   ie.quit() End if ' Konec LogOn Scriptu Public Sub Main() ' ----------------------------------------------------------- ' --- WinNT://pantherstudio.local změňte na název domény ' -----------------------------------------------------------  'Main loop to detect group that user belongs to  adsPath = "WinNT://pantherstudio.local/" & strUser  Set dso = GetObject("WinNT:")  Set objUser = dso.OpenDSObject(adsPath,"","", ADS_READONLY_SERVER)  For Each Prop In objUser.groups   Select Case Prop.Name ' ----------------------------------------------------------- ' --- Ověřování uživatelů bude na základě skupin Domain Users, G_CZ_Production, G_CZ_Sales ' -----------------------------------------------------------    Case "Domain Users"     Call DomainUsers()        Case "G_CZ_Production"     Call Production()     Case "G_CZ_Sales"     Call Sales()    'etc   End Select  Next 'Prop   End Sub ' ---------------------------- 'Mapování disku Y: X: pro uživatele skupiny Domain Users ' ---------------------------- Sub DomainUsers()  strStatus = strStatus & vbCRLF & "Member of Domain Users..."  ie.document.all.wstatus.InnerText = strStatus  MapDrive "X:", "\\pantherstudio.local\images"  MapDrive "Y:", "\\pantherstudio.local\shared" End Sub ' ---------------------------- ' Mapování disku T: pro uživatele skupiny G_CZ_Production ' ---------------------------- Sub Production()  strStatus = strStatus & vbCRLF & "Member of Production..."  ie.document.all.wstatus.InnerText = strStatus  MapDrive "T:", "\\server\FTP_Production" End Sub ' ---------------------------- ' Mapování disku T: pro uživatele skupiny G_CZ_Sales ' ---------------------------- Sub Sales()  strStatus = strStatus & vbCRLF & "Member of Production..."  ie.document.all.wstatus.InnerText = strStatus  MapDrive "T:", "\\server\FTP_Sales" End Sub ' ---------------------------- ' Spuštění grafického zobrazení, opravte skutečnou cestu k souboru login.htm, Wscript.Sleep 1200= čas zpoždění scriptu ' ---------------------------- Sub CreateIE()  On Error Resume Next  Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application")  With IE   .navigate "\\server\shared\LoginScript\login.htm"   .resizable=0   .height=332   .width=307   .menubar=0   .toolbar=0   .statusBar=0   .visible=1  End With  Do while ie.Busy   ' wait for page to load   Wscript.Sleep 1200  Loop End Sub ' ----------------------------------------------------------- Sub MapDrive(strDrive,strShare)   On Error Resume Next   WSHNetwork.MapNetworkDrive strDrive, strShare   If Err.Number Then     WSHNetwork.RemoveNetworkDrive strDrive     WSHNetwork.MapNetworkDrive strDrive, strShare   End If   strMappedDrives = strMappedDrives & strDrive & " "   ie.document.all.Msg4.InnerText = strMappedDrives End Sub

Hotovou ukázku si stáhněte zde


Komentáře